BẢN QUYỀN

Bản quyền © 2013 thuộc về MSD Việt Nam. Bảo lưu toàn bộ các quyền.

Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. ("MSD") chỉ cho phép bạn sao chép các tài liệu được MSD đăng tải trên trang web này để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại, với điều kiện là tất cả những bản sao được bạn thực hiện phải giữ lại tất cả mọi thông báo về quyền tác giả và độc quyền sở hữu được thể hiện tại trang web này. Mỗi trang web của MSD và các trang liên kết không phải của MSD đều có thông báo về bản quyền riêng. Tất cả những tài liệu này không được phép phát tán, chỉnh sửa, đăng tải trên trang web khác hay sử dụng cho mục đích không phải là cá nhân hay cho mục đích thương mại.

Việc cho phép nêu trên không áp dụng với những ấn phẩm sau được đăng trên trang web này:

+ Sổ tay hướng dẫn của MSD (The MSD Manual)

Để sao chép bất kỳ phần nào của các ấn phẩm hoặc đăng bất kỳ phần nào của những ấn phẩm này trên một trang web khác, quý vị phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của MSD Việt Nam

NHÃN HIỆU

Tất cả nhãn hiệu, tên thương mại, tên sản phẩm, tên miền, và những đối tượng tương tự khác xuất hiện trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu hay được cấp phép sử dụng cho MSD, công ty con hoặc đơn vị liên kết của MSD.